การพัฒนาการเรียนรู้การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันสำหรับนักเรียนที่มีภาวะออทิสซึม โดยการประยุกต์ใช้หลักการ TEACCH

โพสต์เมื่อ : มกราคม 20, 2017

บทคัดย่อ

 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของนักเรียนที่มีภาวะออทิสซึด้วยโปรแกรม TEACCH และเพื่อสร้างโปรแกรมการเรียนรู้การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของนักเรียนที่มีภาวะออทิสซึมด้วยโปรแกรม TEACCH โดยกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนที่มีภาวะออทิสซึมที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แล้วว่าเป็นบุคคลออทิสติก ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสำหรับนักเรียนออทิสติกโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา  2555 จำนวน 2 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นเครื่องมือที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ 1)แบบประเมินความสามารถก่อน-หลังการใช้โปรแกรมการเรียนรู้การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันสำหรับนักเรียนที่มีภาวะออทิสซึม 2)แผนการใช้โปรแกรมการเรียนรู้การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันสำหรับนักเรียนที่มีภาวะออทิสซึม 3)แบบฝึกหัดการเรียนรู้การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 4)แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรม โดยนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด7เรื่องใช้เวลา10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ5 วัน วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละและกราฟเส้น

ผลการศึกษาพบว่าเมื่อใช้ภาพการเรียนรู้การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันสำหรับนักเรียนที่มีภาวะ      ออทิสซึมโดยการประยุกต์ใช้หลักการTEACCH แล้วสามารถทำให้นักเรียนที่มีภาวะออทิสซึม เรียนรู้การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองได้ดีขึ้น คือ นักเรียนสามารถบอกกิจกรรมต่างๆที่ทำในแต่ละวันได้ รู้จักอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงสามารถทำกิจกรรมตามตารางที่ได้รับมอบหมายได้และ คะแนนการเรียนรู้การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของนักเรียนที่มีภาวะออทิสซึมหลังการพัฒนาการเรียนรู้การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันสำหรับนักเรียนที่มีภาวะออทิสซึม โดยการประยุกต์ใช้หลักการTEACCH สูงกว่าคะแนนการเรียนรู้30

งานวิจัย / ผลงานการวิจัย อื่นๆ

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


ธันวาคม
19
2563
19 มีนาคม 2564 “กิจกรรมปิดภาคเรียน 2563”
เวลา : 08:00:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
ธันวาคม
26
2563
26 มีนาคม 2564 “มอบตัวอนุบาล2ขึ้นป.1ปีการศึกษา2564”
เวลา : 08:30:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 156
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 6,951
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 24,459
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 947,758