การพัฒนาการเรียนรู้การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันสำหรับนักเรียนที่มีภาวะออทิสซึม โดยการประยุกต์ใช้หลักการ TEACCH

โพสต์เมื่อ : มกราคม 20, 2017

บทคัดย่อ

 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของนักเรียนที่มีภาวะออทิสซึด้วยโปรแกรม TEACCH และเพื่อสร้างโปรแกรมการเรียนรู้การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของนักเรียนที่มีภาวะออทิสซึมด้วยโปรแกรม TEACCH โดยกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนที่มีภาวะออทิสซึมที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แล้วว่าเป็นบุคคลออทิสติก ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสำหรับนักเรียนออทิสติกโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา  2555 จำนวน 2 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นเครื่องมือที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ 1)แบบประเมินความสามารถก่อน-หลังการใช้โปรแกรมการเรียนรู้การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันสำหรับนักเรียนที่มีภาวะออทิสซึม 2)แผนการใช้โปรแกรมการเรียนรู้การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันสำหรับนักเรียนที่มีภาวะออทิสซึม 3)แบบฝึกหัดการเรียนรู้การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 4)แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรม โดยนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด7เรื่องใช้เวลา10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ5 วัน วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละและกราฟเส้น

ผลการศึกษาพบว่าเมื่อใช้ภาพการเรียนรู้การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันสำหรับนักเรียนที่มีภาวะ      ออทิสซึมโดยการประยุกต์ใช้หลักการTEACCH แล้วสามารถทำให้นักเรียนที่มีภาวะออทิสซึม เรียนรู้การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองได้ดีขึ้น คือ นักเรียนสามารถบอกกิจกรรมต่างๆที่ทำในแต่ละวันได้ รู้จักอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงสามารถทำกิจกรรมตามตารางที่ได้รับมอบหมายได้และ คะแนนการเรียนรู้การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของนักเรียนที่มีภาวะออทิสซึมหลังการพัฒนาการเรียนรู้การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันสำหรับนักเรียนที่มีภาวะออทิสซึม โดยการประยุกต์ใช้หลักการTEACCH สูงกว่าคะแนนการเรียนรู้30

งานวิจัย / ผลงานการวิจัย อื่นๆ

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


ตุลาคม
30
2563
30 ตุลาคม 2563 ปิดภาคเรียนที่1/2563
เวลา : 20:00:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
พฤศจิกายน
9
2563
9 พฤศจิกายน 2563 เปิดภาคเรียนที่2/2563
เวลา : 08:30:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 451
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 3,522
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 18,129
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 845,248