ข้อมูลบุคลากร

รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ

ตำแหน่ง : คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ความเชี่ยวชาญ :

โทรศัพท์ :

อีเมล์ :

อาจารย์ปริศนา อานจำปา

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ

วุฒิการศึกษา :

ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ)

ความเชี่ยวชาญ :

โทรศัพท์ : 081-2628688

อีเมล์ : Prisana0109@gmail.com

อาจารย์พรมณี หาญหัก

ตำแหน่ง : ผู้ช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯฝ่ายบริหาร และพัฒนาบุคคล

วุฒิการศึกษา :

ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ)

ความเชี่ยวชาญ :

โทรศัพท์ : 089-2835655

อีเมล์ : Hpronm@kku.ac.th

อาจารย์เบญจมาภรณ์ ช้อยเครือ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย

วุฒิการศึกษา :

ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)

ความเชี่ยวชาญ :

โทรศัพท์ : 081-2612826

อีเมล์ : Ben_rdcai@yahoo.com

อาจารย์อาพร ตรีสูน

ตำแหน่ง : ผู้ช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

วุฒิการศึกษา :

ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ)

ความเชี่ยวชาญ :

โทรศัพท์ : 085-4550785

อีเมล์ : Sanmee_kku@yahoo.com

อาจารย์ฤกษ์ สุวรรณฉาย

ตำแหน่ง : ผู้ช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ฝ่ายพัฒนาผู้เรียนและองค์กรสัมพันธ์

วุฒิการศึกษา :

ศษ.บ (พลศึกษา), ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอนพลศึกษา)

ความเชี่ยวชาญ :

พลศึกษาบำบัดในบุคคลออทิสติก, กิจกรรมนันทนาการในเด็กพิเศษ

โทรศัพท์ : 084-3939884

อีเมล์ : Pumpkin_pe9@hotmail.com

อาจารย์สาวิตรี วงศ์กิติรุ่งเรือง

ตำแหน่ง : อาจารย์ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา :

2563 (ปัจจุบัน) ปรัญชญาดุษฎีบัณฑิต (กำลังทำวิทยานิพนธ์) (การพัฒนาคุณภาพชีวิต                       คนพิการ) มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย

2542   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น                               ประเทศไทย

2539   ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                      ประเทศไทย

ความเชี่ยวชาญ :

– การส่งเสริมทักษะวิชาการสำหรับนักเรียนออทิสติก
– การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
– การจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ( Learning Disabilities:LD)

โทรศัพท์ : 081-5454218

อีเมล์ : rsawit@kku.ac.th , rsawit9@gmail.com

ดูผลงานวิชาการ

ประสบการณ์การทำงาน

2563-ปัจจุบัน  อาจารย์เชี่ยวชาญ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2555-2563     อาจารย์ชำนาญการ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2554-2556     รองผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น                                   คณะ ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2548-2554    อาจารย์และนักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2539-2548    อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับประถม   คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานทางวิชาการ

 1. ผลงานวิจัยและการเผยแพร่

Wongkittirungrueang, S. (2019). Effects of Tales as Models Toward to Reduce the Behaviors  of Student with Autism Spectrum Disorder (ASD). IRC 2019: International Research Conference Contributions to ICDEPSE 2019: the 21st International Conference on Different Educational Programs in Special Education. New York, USA., April, 22-23, 2019. 1034-1038.

Wongkittirungrueang, S. (2017). Effects of Social Stories toward Social Interaction of Students  with Autism Spectrum Disorder (ASD). The ICIE 2017: the 19th International Conference on World Academic of Science, Engineering and Technology, Edinburgh, Scotland, UK., June, 15-16, 2017. 872-875.

Wongkittirungrueang, S. (2016). Mental Health of Parents who have Children with AutismHealth Education Research & Development, J Health Edu Res Dev ISSN:2380-5439 JHERD, an open access journal. Vol.4. Issue 2, 1000176. 1-6.

Wongkittirungrueang, S. (2015). Effectiveness of Development Knowledge, Understanding and Attitudes of Teachers in Inclusive Classrooms toward Children with Autism. The 2nd International Conference on Education and Psychological Sciences (ICEPS 2015): February 9-16, 2015. Amsterdam, Netherlands.

Runcharoen, S. (2013). The Development of Social Interaction of Children with Autism in Inclusive Classrooms. The 5th World Conference on Educational Sciences: February 3-9, 2013. Sapienza University, Rome, Italy.

Runcharoen, S. and Moolnoi J. (2011). For present International in topic Study Effectiveness of

Building Knowledge, Understanding and Attitude of Teachers who involved Children with Autism in an Inclusive Classroom.” Conference at The ICER 2011: Learning Communication for Sustainable Development: September 9-10, 2011, Khon Kaen University, Thailand.

สาวิตรี รุญเจริญ และคณะ. (2554). นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเรื่อง “ผลการใช้กิจกรรมทักษะการช่วยเหลือ

ตนเองในชีวิตประจำวันของเด็กออทิสติก”. วันที่ 24-25  เมษายน  2554  ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร กรุงเทพมหานคร.

สาวิตรี รุญเจริญ.(2554).การพัฒนารูปแบบการใช้ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันของออทิสติก.นำเสนอแบบบรรยายในการสัมมนาทางวิชาการเปิดโลกออทิสติกครั่งที่ 4 วันที่ 2 เมษายน 2553 ณ โรงเเรมโฆษะขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

สาวิตรี รุญเจริญ และคณะ. (2549). “ผลการใช้เรื่องราวทางสังคมกับนักเรียนออทิสติกในการรับรู้ด้านอารมณ์”. นำเสนอแบบบรรยายในการประชุมวิชาการระดับชาติ : Research presentation topic “Effect of Social Stories Method on the Autistic Student’s Emotional Perception” on appreciation for presenting at the 1st National Conference on Applied Arts, May 14-15, 2010  at  King  Mongkut’s University of Technology North Bangkok.

สาวิตรี รุญเจริญ และเบญจามาภรณ์ ช้อยเครือ. (2548). “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีผลต่อการเรียนรู้ ด้านความจำของเด็กออทิสติกตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ”. นำเสนอแบบบรรยายในการประชุมวิชาการ  การปฏิรูปการศึกษาไทย : จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติ (2549 : คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 1. บทความทางวิชาการ

สาวิตรี วงศ์กิติรุ่งเรือง. (2563). การเปลี่ยนผ่านสู่โรงเรียนของนักเรียนที่มีภาวะออทิสซึม (Transition to School for Students with Autism Spectrum Disorders). วารสารสำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 28(1), 19-29.

สาวิตรี วงศ์กิติรุ่งเรือง. (2562). การพัฒนาทักษะทางสังคม (Social Skills) สำหรับเด็กออทิสติก (Development of Social Skills for Children with Autism). วารสารสำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 27(1), 25-36.

สาวิตรี วงศ์กิติรุ่งเรือง. (2562). การสนับสนุนครอบครัวที่มีเด็กออทิสติกสเปกตรัม (Family Support for Children with Autism Spectrum Disorders (ASDs)). วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 42(2), 35-50.

สาวิตรี วงศ์กิติรุ่งเรือง. (2561). การขับเคลื่อนกฎหมายและนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับบุคคลที่มีภาวะออทิสซึม (Driving the Laws and Policies for Improving Quality of Life for People with Autism). วารสารสำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 26(2), 1-10.

สาวิตรี วงศ์กิติรุ่งเรือง. (2561). กฎหมายและนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับบุคคลออทิสติก. ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการนานานาชาติ “เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 12” ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา. 89-99.

สาวิตรี วงศ์กิติรุ่งเรือง. (2560). การพัฒนาทักษะทางสังคม (Social Skills สำหรับเด็กออทิสติก. ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการนานานาชาติ “เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 11” ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา. 46-57.

สาวิตรี วงศ์กิติรุ่งเรือง. (2557). การจัดการศึกษาพิเศษสำหรับเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้. (Special Education for Children with Learning Disabilities Special Education for Children with Learning Disabilities). วารสารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 22(3-4), 1-9.

สาวิตรี รุญเจริญ (วงศ์กิติรุ่งเรือง). (2557). ศิลปะบำบัดกับการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (Art Therapy with the Development of Children with Special Needs). วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษศาสตร์และศึกษาศาสตร์, 1(1), 22-29.

สาวิตรี  รุญเจริญ. (2554). การจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย: ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว. วารสารศูนย์บริการวิชาการ, 19(3-4), 29-38.

สาวิตรี รุญเจริญ. (2552). เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมสำหรับเด็กออทิสติก. ในเอกสารประกอบการเสวนา ทางวิชาการเปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 3 วันที่ 2 เมษายน 2552 ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่น. 57-68.

สาวิตรี รุญเจริญ. (2551). คุณจะทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าลูกเป็นออทิสติก. ในเอกสารรวบรวมบทความวิชาการของศูนย์วิจัยออทิสติก. 2551. จำนวน 6 หน้า.

สาวิตรี รุญเจริญ. (2551). มารู้จักและช่วยเหลือเด็กแอลดีกันเถอะ. วารสารศูนย์บริการวิชาการ, 16(3), 37-42.

สาวิตรี รุญเจริญ. (2550). มารู้จักออทิสติกกันเถอะ. ในเอกสารรวบรวมบทความวิชาการของศูนย์วิจัยออทิสติก.จำนวน 8 หน้า.

สาวิตรี รุญเจริญ. (2550). คุณจะจัดการกับพฤติกรรมก้าวร้าวของลูกได้อย่างไร.วารสารศึกษาศาสตร์, 30(2-3),41-47.

สาวิตรี รุญเจริญ. (2549). นิทานทำให้เด็กฉลาด. วารสารศูนย์บริการวิชาการ, 14(2), 29-32.

สาวิตรี รุญเจริญ. (2549). การจัดการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก. วารสารนวัตกรรมการเรียนการสอน, 3(2), 5-11.

สาวิตรี รุญเจริญ. (2549). เด็กพิเศษกับความพิเศษของชีวิต. วารสารศูนย์บริการวิชาการ, 14(4), 13-19.

สาวิตรี รุญเจริญ. (2549). เทคนิคในการดูแลและให้ความช่วยเหลือเด็กออทิสติก. วารสารศูนย์บริการวิชาการ,14(1), 9-16.

3. การเป็นวิทยากร

วิทยากร บรรยายเรื่อง “การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก” แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยออทิสติก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยากร บรรยายเรื่อง “การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก” แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยออทิสติก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยากร บรรยายเรื่อง “การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก” แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยออทิสติก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยากร บรรยายเรื่อง “การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม” แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยออทิสติก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยากร บรรยายเรื่อง “การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม” แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์วิจัยออทิสติก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยากร บรรยายและต้อนรับนักศึกษาจากโครงการ Education Abroad จาก Winchester University, United Kingdom. วันที่ 10-25 กรกฎาคม 2560 ณ คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยากร บรรยายเรื่อง “การศึกษาเรียนรวม” แก่คณะครูจากโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์วิจัยออทิสติก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยากร บรรยายเรื่อง “การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก” แก่คณะศึกษา ดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์วิจัยออทิสติก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยากร กิจกรรม “Open House” วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนสาธิตหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)ประจำปี 2559

วิทยากร กิจกรรม Workshop เรื่อง “การปรับพฤติกรรม” ในการสัมมนาทางวิชาการ “เปิดโลกออทิสติก       ครั้งที่ 11” วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

วิทยากร บรรยายเรื่อง “การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก” แก่คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียน เทศบาลวัดกลาง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์วิจัยออทิสติก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยากร บรรยายเรื่อง “การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก” แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 22 กันยายน 2559 ณ ศูนย์วิจัยออทิสติก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยากร บรรยายเรื่อง “การศึกษาเรียนรวม” แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 23 มีนาคม2559 ณ ศูนย์วิจัยออทิสติก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาระบบบริการสุขภาพบุคคลออทิสติกสู่ชุมชนอยู่ดีมีสุข   จังหวัดขอนแก่น” โครงการย่อย (3) โครงการ “หนึ่งชุมชน หนึ่งโรงเรียนต้นแบบ” วันที่ 17 มิถุนายน 2555ณ ห้องประชุมจำลอง ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โรงพยาบาลขอนแก่นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรการสอนซ่อมเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้” วันที่ 16-18 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักงานเขตพี้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

วิทยากรเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรวมสำหรับนักเรียนที่มีภาวะออทิซึม บกพร่องทางการเรียนรู้และสมาธิสั้น” วันที่ 7 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประกันคุณภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ระดับมัธยมศึกษา

วิทยากร เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรวมสำหรับนักเรียนที่มีภาวะออทิซึม บกพร่องทางการเรียนรู้ และสมาธิสั้น” วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ระดับประถมศึกษา

วิทยากร เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรวมสำหรับนักเรียนที่มีภาวะออทิซึม บกพร่องทางการเรียนรู้ และสมาธิสั้น” วันที่ 28 มิถุนาย 2554 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาล

วิทยากร เรื่อง “การจัดการเรียนรวมสำหรับนักเรียนที่มีภาวะออทิซึม บกพร่องทางการเรียนรู้และสมาธิสั้น”วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ของนางสาวธนาภรณ์ นิสสัยดี นักศึกษาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 4 ที่กำลังศึกษาวิชา 805 499 (Project in Industrial Design) การออกแบบสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระหว่าง เดือนตุลาคม 2553 –มีนาคม 2554

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้” วันที่ 24 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

วิทยากร เรื่อง “การปรับพฤติกรรมสำหรับเด็กออทิสติก” ในการสัมมนาทางวิชาการ “เปิดโลกออทิสติก      ครั้งที่  4” วันที่ 1-2 เมษายน 2553 ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนารูปแบบการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้และออทิซึม” วันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จ. สุพรรณบุรี

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หัวใจในการพัฒนาองค์กร” วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2553ณ แลนด์บีชรีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วิทยากร เรื่อง “การช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) ในโรงเรียน” วันที่ 21 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยออทิสติก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้” สำหรับนักศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ วันที่ 10 มกราคม 2553 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครูอาสาสมัคร ตามโครงการการสอนภาษาไทยและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย  ระหว่างวันที่ 24  กรกฎาคม – 8 กันยายน 2552 ณ วัดพุทธปทีป  กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร 

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างและพัฒนาทีมงาน” วันที่ 12-13 มิถุนายน 2552 ณ อินเตอร์  รีสอร์ท  อำเภอหนองแสง  จังหวัดอุดรธานี

วิทยากร เรื่อง “เพื่อเตรียมความพร้อมของการเยียวยา” วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2552 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอด ชีวิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

วิทยากร เรื่อง “เพื่อเตรียมความพร้อมของการเยียวยา” วันที่ 18-19 มีนาคม 2552 ณ ห้องไหมเงิน โรงแรม ไหมไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการแต่แรกเริ่ม” วันที่ 9 เมษายน 2552 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม จังหวัดขอนแก่น

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้” วันที่ 3-5 เมษายน 2552 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

วิทยากร กิจกรรม Workshop เรื่อง “การปรับพฤติกรรม” ในการสัมมนาทางวิชาการ “เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 3” ประจำปี 2552 วันที่ 2 เมษายน 2552 ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วิทยากร เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ รุ่นที่ 2” วันที่ 27-29  มีนาคม 2552 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2  อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

 1. ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ

สาวิตรี วงศ์กิติรุ่งเรือง. (2562). แบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานภาษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.ขอนแก่น. 93 หน้า: ภาพประกอบ.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น.(2554). Inclusive Education and Special Education. คลังนานาวิทยา. ขอนแก่น.

สาวิตรี รุญเจริญ. (2548). แบบฝึกภาษาไทยระดับประถมศึกษา. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ฐานข้อมูลเอกสาร: ISBN: 974-284-823-8.

รางวัลประกาศเกียรติคุณ

รางวัลประกาศเกียรติคุณสำหรับบุคลากรผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาบุคคลที่มีภาวะออทิสซึมดีเด่นของจังหวัด ขอนแก่น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555: The World Autism Awareness Day: WAAD (2nd April 2012)

สมาชิกองค์กรหรือสมาคม

1)คณะกรรมการสมาคมแอลดีแห่งประเทศไทย

2)คณะกรรมการวิจัยด้านการจัดการศึกษาพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

3)คณะกรรมการวิจัยด้านการจัดการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4)คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพศูนย์วิจัยออทิสติกคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5)คณะกรรมการภาคีเครือข่ายการดูแลบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น

6)สมาคมการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยร่วมกับสถานทูตอังกฤษ  ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

 

CURRICULUM VITAE

SAWITREE WONGKITTIRUNGRUEANG

Khon Kaen University .Faculty of Education Special Education School Division, Khon Kaen University Demonstration School

123/16 Mittraphap Road, Mueang Khon Kaen 40000, Thailand, Office phone: (+66) (0)4320-2702, Fax: (+66) (0)4320-2701, Mobile phone: (+66) (0)85454218

Email: E-mail: rsawit@kku.ac.th,   rsawit9@gmail.com

Education

2020 (present) Ph.D. (candidate) (Quality of Life Development for Persons with Disabilities) Mahidol University, Thailand

1999   M.Ed., Elementary Education, Khon Kaen University, Thailand

1996   B.Ed., Elementary Education, Khon Kaen University, Thailand.

 

Professional Positions

2020-present   Expert Lecturer, Special Education School Division, Khon Kaen. University Demonstration School, Faculty of Education   Khon Kaen University, Thailand

2012-2020       Professional Lecturer, Special Education School Division, Khon Kaen, University Demonstration School, Faculty of Education   Khon Kaen, University, Thailand

2011-2013       Deputy Director, Research and Development Center of Autistic Inclusive Education Faculty of Education   Khon Kaen University, Thailand

2005-2011       Lecturer and Researcher, Research and Development Center of Autistic Inclusive Education Faculty of Education   Khon Kaen University, Thailand

1996-2005       Lecturer, Elementary School of Khon Kaen University Demonstration School, Faculty of Education, Khon Kaen University, Thailand

 

Educational and Working Experiences

2019                New York City, United States of America

2018                Department of Human Relations, Otsuma Woman’s University, Japan

2017                Edinburgh, Scotland, United Kingdom

2017                Ringsaker Kommune, Brumunddal, Norway

2017       Karlstad, Karlstad University Press, Sweden

2015                The Kingdom of the Netherlands

2015                Tsukuba University, Japan

 

Educational and Working Experiences (cont.)

2013-2014      Study Education and Autism Spectrum Disorder, The University of   Northampton, United Kingdom (Lecture Development Scholarships, Khon Kaen University: Khon Kaen                                University 40-Year Fund)

2013                Paris Sorbonne University, France, Italy and Switzerland

2011                Socialist Republic of Vietnam

2010                Queensland University of Technology, Australia

2009                Thai language and Culture at The Buddhapadipa Temple, London, United Kingdom

2008                Autism Resource Center, Singapore

 

Publications

Wongkittirungrueang, S. (2020). Transitioning Students with Autism Spectrum Disorders to

School. Bureau of Academic Service, KKU. Journal, 28(1), 19-29.

Wongkittirungrueang, S. (2019). Family Support for Children with Autism Spectrum

Disorders (ASDs). Journal of Faculty of Education, Khon kaen University, 42(2), 35-50.

Wongkittirungrueang, S. (2019). Development of Social Skills for Children with Autism.

Bureau of Academic Service, KKU. Journal, 27(1), 22-26.

Wongkittirungrueang, S. (2018). Driving the Laws and Policies for Improving Quality of Life

for People with Autism. Bureau of Academic Service, KKU. Journal, 26(2), 1-10.

Wongkittirungrueang, S. (2018). Laws and policies to improve the quality of life for Autism

Spectrum Disorders. In proceeding of the 12th International Conference.” Autistic World”. Pp 89-99.

Wongkittirungrueang, S. (2017). Developing Social Skills for Children with Autism. In

proceeding of the 11th International Conference.” Autistic World”. Pp 46-57.

Wongkittirungrueang, S. (2016). Mental Health of Parents who have Children with Autism.

Health Education Research & Development, J Health Edu Res Dev ISSN:2380-5439 JHERD, an open access journal. Vol.4. Issue 2:1000176. 1-6.

Wongkittirungrueang, S. (2015). Special Education for Children with Learning Disabilities.

Journal of Academic Center Khon kaen University, 22(3-4), 1-9.

Wongkittirungrueang, Sawitree. (2014).  Special Education for Children with Learning

Disabilities Special Education for Children with Learning Disabilities.” Journal of

Academic Center Khon Kaen University, 22(3-4), 1-9.

Wongkittirungrueang, S. (2014).  Art Therapy with the Development of Children with

Special Needs.” Journal of Social Science, Humanities and Education, 1(1), 22-29.

Runcharoen, S. (2011). Special Education in Thailand: Success or failure. Journal of Academic

Center, 19(3-4), 29-38.

Runcharoen, S. (2008). What do you do when you know your child is autistic? In proceeding

of collection of academic articles of the Autism Research Center. Pp 59-64.

Runcharoen, S. (2007). Let’s get to know autism. In proceeding of collection of academic

articles of the Autism Research Center. Pp 65-72.

Runcharoen, S. (2009). Behavioral teaching techniques for children with autism. In proceeding

of the 3rd International Conference.” Autistic World”. Pp 57-68.

 

Publications (cont.)

———————————————————————————————————————

Runcharoen, S. (2008). Let’s get to know and help children with Learning Disabilities. Journal of

Academic Center, 16(3), 37-42.

Runcharoen, S. (2007). How you can deal with your child’s aggressive behaviors? Journal of

Faculty of Education, Khon kaen University, 30(2-3), 41-47.

Runcharoen, S. (2006). Tales make children to smart. Journal of Academic Center,14(2), 29-32.

Runcharoen, S. (2006). Educational management for children with autism. Journal of Teaching

and Learning Innovation, 3(2), 5-11.

Runcharoen, S. (2006). Special child with special life. Journal of Academic Center, 14(4), 13-19.

Runcharoen, S. (2006). Techniques for caring for and helping children with autism. Journal of

Academic Center, 14(1), 9-16.

 

Presentations

———————————————————————————————————————

Conference Oral Presentations

Wongkittirungrueang, Sawitree. (2019). Effects of Tales as Models Toward to Reduce the

Behaviors of Student with Autism Spectrum Disorder (ASD). Presentation in IRC 2019: International Research Conference Contributions to ICDEPSE 2019: the 21st International Conference on Different Educational Programs in Special Education. April, 22-23, 2019.

New York, USA.

Wongkittirungrueang, S. (2017). Effects of Social Stories toward Social Interaction of Students

with Autism Spectrum Disorder (ASD). Presentation in the ICIE 2017: 19th International Conference on World Academic of Science, Engineering and Technology, June, 15-16, 2017. Edinburgh, United Kingdom.

Wongkittirungrueang R.S., Moolnoi J. (2015). Effectiveness of Development Knowledge,

Understanding and Attitudes of Teachers in Inclusive Classrooms toward Children with Autism. Presentation in the 2nd International Conference on Education and Psychological Sciences (ICEPS 2015): February 9-16, 2015. Amsterdam, Netherlands.

Runcharoen, S. (2013). The Development of Social Interaction of Children with Autism in

Inclusive Classrooms. Presentation in the 5th World Conference on Educational Sciences: February 3-9, 2013. Sapienza University, Rome, Italy.

Runcharoen, S. (2013). The Development of Social Interaction of Children with Autism in

Inclusive Classrooms. Presentation in the 5th World Conference on Educational Science 2013: February 5-8, 2013, at Sapienza University of Rome, Italy.

Runcharoen, S. & Moolnoi, J. (2011). Study Effectiveness of Building Knowledge, Understanding                         

and Attitude of Teachers who involved Children with Autism in an Inclusive Classroom.

Presentation in the 4th International Conference on Educational Research (ICER) 2011: Learning Communication for Sustainable Development: September 9-10, 2011. Khon Kaen University, Thailand.

Runcharoen, S., et al. (2011). Results of using self-help skills activities in everyday life of autistic children. Presentation in 1st National Conference on Applied Arts, April 24-25, 2011, the Research and Continuing Education Building Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Srinakharinwirot University, Prasanmit, Bangkok.

 

Presentations (cont.)

Conference Oral Presentations

———————————————————————————————————————

Runcharoen, S. (2008). Development of patterns for the use of self-help skills activities in daily

life for autistic children. Presentation in the 4th Autism Opening Symposium on 2 April 2010, Kosa Hotel Khon Kaen. Khon Kaen.

Runcharoen, S., et al. (2006). Effect of Social Stories Method on the Autistic Student’s

Emotional Perception. Presentation in 1st National Conference on Applied Arts, May 14-15, 2010, King Monkut’s University of Technology North Bangkok.

Runcharoen, S. & Choikruea, B. (2005). Organizing teaching and learning activities affecting

memory learning of autistic children according to teachers’ opinions. Presentation in an academic conference Thai education reform: “from research to practice”. September 13, 2005, Faculty of Education, Khon Kaen University, Thailand.

 

 

Invited Talks and Lectures

 

Wongkittirungrueang, S. (August 0, 2019). Integrated Education for Autistic Children. Invited lecture and welcome students, Rajabhat Mahasarakham University, Autism Research Center. Khon Kaen University, Khon Kaen.

Wongkittirungrueang, S. (March 27, 2019). Integrated Education for Autistic Children. Invited lecture and welcome students, Faculty of Education in Early Childhood Education Udon Thani Rajabhat University, Khon Kaen.

Wongkittirungrueang, S. (August 10, 2018). Inclusive Education Management for Autistic students. Invited lecture and welcome students, Rajabhat Mahasarakham University, Autism Research Center. Khon Kaen University, Khon Kaen.

Wongkittirungrueang, S. (August 1, 2018. Inclusive Education Management for Autistic students. Invited lecture and welcome students, Ubon Ratchathani Rajabhat University, Autism Research Center. Khon Kaen University, Khon Kaen.

Wongkittirungrueang, S. (February 19-21, 2018. Inclusive Education for Autistic students. Invited lecture and welcome teachers, Udon Thani Rajabhat University, Autism Research Center. Khon Kaen University, Khon Kaen.

Wongkittirungrueang, S. (July 10-25, 2017). The International Training Workshop and welcome students from Winchester University, United Kingdom, Faculty of Education, Khon Kaen University, Khon Kaen.

Wongkittirungrueang, S. (May 26, 2017). Inclusive Education Management for Autistic Children. Invited lecture and welcome teachers, Wat Klang Municipality School on May 26, 2017 at the Autism Research Center. Khon Kaen University, Khon Kaen.

Wongkittirungrueang, S. (February 8, 2017). Inclusive Education Management for Autistic Children. Invited lecture and welcome students from Surin Rajabhat University, Autism Research Center. Khon Kaen University, Khon Kaen.

Wongkittirungrueang, S. (May 27, 2017). “Open House of the year 2016“. Demonstration School of Khon Kaen (Mo Din Daeng) Division, Khon Kaen.

Wongkittirungrueang, S. (May 17, 2017). Workshop on: Behavioral Adjustment. The 11th Autistic World, AVANI Khon Kaen Hotel & Convention Center, Khon Kaen.

 

 

Presentations (cont.)

———————————————————————————————————————

Invited Talks and Lectures

 

Wongkittirungrueang, S. (February 9, 2017). Inclusive Education Management for Students with Autism. Invited lecture and welcome teachers, Autism Research Center. Khon Kaen University, Khon Kaen.

Wongkittirungrueang, S. (September 22, 2016). Inclusive Education Management for Students with Autism. Invited lecture and welcome students, Autism Research Center. Khon Kaen University, Khon Kaen.

Wongkittirungrueang, S. (March 23, 2016). Inclusive Education Management for Students with Autism. Invited lecture and welcome students, Autism Research Center. Khon Kaen University, Khon Kaen.

Wongkittirungrueang, S. (June 17, 2012). Workshop on: Develop a health service system for people with autism to make a living and happy community Khon Kaen Province. (3) ProjectOne Community, One School, Model“. Model meeting room, 4th floor, HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn. Khon Kaen Hospital, Khon Kaen.

Wongkittirungrueang, S. (August 16-18, 2011). Workshop on: Preparation of Thai Language Learning Remedial Teaching Course for Students with Learning Disabilities. Lifelong Learning Center. Khon Kaen Education Area Office, District 2, Ban Phai District, Khon Kaen.

Wongkittirungrueang, S. (June 7, 2011). The development of teacher potential in integrated learning management for students with autism Learning disabilities and hyperactivity. Invited colloquium speaker, Quality Assurance Room of the Demonstration School, Khon Kaen University (Mo Din Daeng), Secondary Division. Khon Kaen.

Wongkittirungrueang, S. (June 4, 2011). The development of teacher potential in integrated learning management for students with autism. Learning disabilities and ADHD. Invited lecture and welcome teachers at the at the Audiovisual Room, Demonstration School, Khon Kaen University (Mo Din Daeng) Primary Division. Khon Kaen.

Wongkittirungrueang, S. (June 28, 2011). The Development of Teacher Potential in Integrated Learning Management for Students with Autism. Learning disabilities and hyperactivity. Invited lecture for teachers at the Demonstration room of Khon Kaen University Kindergarten Division. Khon Kaen.

Wongkittirungrueang, S. (May 12-13, 2011). Total Classroom Management for Students with Autism. Learning disabilities and ADHD. Invited lecture for teachers at the Redemptorist School Meeting Room. Northeast Khon Kaen.

Wongkittirungrueang, S. (October, 2010 – March, 2011). Project Advisor: Ms. Thanaphon Nissai Dee, an industrial design student 4th year, Faculty of Architecture: 805 499 (Project in Industrial Design) for learning material design for children with learning disabilities.

Wongkittirungrueang, S. (August 24, 2010). Development of learning materials to help students with learning disabilities”. Invited lecture for teachers, Phon District Office. Khon Kaen.

Wongkittirungrueang, S. (April 1-2, 2010). Workshop on: Behavioral Adaptation for Children with Autism. The 3rdAutistic World, Kosa Hotel, Khon Kaen.

Wongkittirungrueang, S. (February 25-28, 2010). Invited lecture Under research project “The development of support models for students with ADHD Learning disabilities and autism”. the Special Education Center, Educational District 5, Suphanburi.

Wongkittirungrueang, S. (February 19-21, 2010). Workshop on: Heart for Organization Development. Land Beach Resort, Pak Chong District, Nakhon Ratchasima.

Presentations (cont.)

———————————————————————————————————————

Invited Talks and Lectures

 

Wongkittirungrueang, S. (January 21, 2010). Helping Children with Learning Disabilities (LD) in School. Invited lecture for graduate students, Department of Special Education, Faculty of Education, Rajabhat Maha Sarakham University, Autism Research Center meeting room. Khon Kaen University.

Wongkittirungrueang, S. (January 10, 2010). Workshop Series: Preparing teaching materials for persons with learning disabilities. For Students in Special education curriculum and instruction, Faculty of Education. Khon Kaen University.

Wongkittirungrueang, S. (July 24 – September 8, 2009). Thai language and disseminating Thai arts and culture, volunteer teachers under the Faculty of Education and Royal Thai Embassy in the UK project, Buddhapathip Temple, London, United Kingdom.

Wongkittirungrueang, S. (June 12-13, 2009). Workshop on: Team Building and Development. Inter Resort, Nong Saeng District, Udon Thani.

Wongkittirungrueang, S. (May 16-17, 2009). To prepare the remedies. Invited lecture for Teachers, Khon Kaen Educational Service Area Office, Zone 2, Ban Phai District, Khon Kaen.

Wongkittirungrueang, S. (April 9, 2009). Workshop Series: Early Screening and Stimulating Development. Ban Toom Municipality School’s meeting room, Khon Kaen.

Wongkittirungrueang, S. (April 3-5, 2009). Educational Quality Development for Students with Learning Disabilities: Class 2″ Invited lecture for Teachers, Khon Kaen Educational Service Area Office, Zone 2, Ban Phai District, Khon Kaen.

Wongkittirungrueang, S. (April 2, 2009). Workshop Series: Behavioral Adjustment. The 3rdAutistic World, Kosa Hotel, Khon Kaen.

Wongkittirungrueang, S. (March 27-29, 2009). Educational Quality Development for Students with Learning Disabilities: Class 2″. Invited lecture for Teachers, Khon Kaen Educational Service Area Office, Zone 2, Ban Phai District, Khon Kaen.

Wongkittirungrueang, S. (March 18-19, 2009). To prepare the remedy. Invited lecture for Teachers, Roi Et Educational Service Area Office, Mai Tai Hotel, Muang District, Roi Et.

 

 

 

Books, Chapters, and Encyclopedia Entries

———————————————————————————————————————

Wongkittirungrueang, S. (2019). Practice for basic Thai language skills. 1st edition, Printing

press, Khon Kaen University. Khon Kaen. 93 pages: an illustration.

Research and Development Center of Autistic Inclusive Education, Faculty of Education   Khon

Kaen University. (2011). Inclusive Education and Special Education. Klungnanawittaya. Khon Kaen.

Wongkittirungrueang, S. (2005). Thai language practice in elementary school. Khon Kaen

University Demonstration School Faculty of Education Khon Kaen University. Document

database: ISBN: 974-284-823-8.

 

 

 

 

 

Honors, Awards and Recognitions

———————————————————————————————————————

The honorable award for developer Autism in Thailand on the 2nd April: “World Autism Awareness Day: WAAD. 2012”.

 

Professional Membership

———————————————————————————————————————

The Committee of LD Association, Thailand.

The Research committee in organizing the special education of the Basic Education Commission (BEC).

The Research committee in organizing the special education of Faculty of Education, Khon Kaen

University.

The Chief of Quality Assurance of Autistic Research Center, Faculty of Education, Khon Kaen

University.

The Committee of network alliance for caring the autistic, Khon Kaen Province.

The Teaching Thai language and Culture Association in collaboration with the British Embassy

แสดงน้อยลง

อาจารย์วันชัย จันทการกุล

ตำแหน่ง : อาจารย์ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา :

2550   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาหลักสูตรและการสอน (สุขศึกษาและพลศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2548   ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญ :
 • ธาราพลานามัย
 • กิจกรรมทางกาย

สถานที่ทำงาน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002   โทรศัพท์ 043-202702   โทรสาร 043-202701

โทรศัพท์ : 086-6512685

อีเมล์ : wanjan@kku.ac.th, saveninone71@gmail.com

ดูผลงานวิชาการ

ตำแหน่งหน้าที่

2560–ปัจจุบัน   ตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2552-2560      ตำแหน่งอาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์ทางการศึกษาและการทำงาน

2562  คึกษาดูงานศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง, มูลนิธิออทิสติกไทย กรุงเทพมหานคร

2557  School of Special Needs Education Attached to Faculty of Education,Okayama University Japan.

2556  Sapienza University of Rome, Italy, France, and Switzerland.

ผลงานตีพิมพ์

วันชัย จันทการกุล.2560. การพัฒนาหลักสูตรธาราพลานามัยสำหรับบุคคลที่มีภาวะออทิสซึม โรงเรียนสาธิต    มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

วันชัย จันทการกุล.2560. วิธีการสอนในชั้นเรียนรวมสำหรับนักเรียนที่มีภาวะออทิสซึม. วารสารศึกษาศาสตร์.  ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2560 หน้า 1-8 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

วันชัย จันทการกุล.2560. การพัฒนาความสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหวของบุคคลที่มีภาวะออทิสซึม โดยการใช้ตารางสามเหลี่ยม วารสารศึกษาศาสตร์. ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2560 หน้า 38-48 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

วันชัย จันทการกุล.2560. การพัฒนาหลักสูตรธาราพลานามัยสำหรับบุคคลที่มีภาวะออทิสซึม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

วันชัย จันทการกุล.2554. ความต้องการการรับรู้ข้อมูลในการดูแล บำบัด ช่วยเหลือบุคคลออทิสติกสำหรับผู้ปกครองบุคคลออทิสติก. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

2562.การพัฒนาทักษะทางวิชาการและทักษะการใช้ภาษาแก่นักเรียนที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรียนรวมและคู่ขนาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

 1. ผลของการฝึกโดยใช้ตาราง 12 ช่องที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของเด็กออทิสติก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 2. ผลการใช้โปรแกรมการฝึกกิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบบูรณาการที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนออทิสติก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 3. การพัฒนาการเรียนรู้การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันสำหรับนักเรียนที่มีภาวะออทิสซึม โดยการประยุกต์ใช้หลักการ TEACCH โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

การนำเสนอผลงาน

– นำเสนอด้วยวาจา

2019            การประชุมวิชาการเปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 13 และสัมมนาวิชาการประจำปี    สถาบันและบริการด้านออทิซึม ครั้งที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่าย การศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2015           The 9th Conference on Reveal the Autistic World 7th April 2015,   Saisuree Jutikul Hall, Faculty of Education, Khon Kaen University, Khon  Kaen, Thailand

2015            The 2nd Ratchasuda International Conference on Disability 2015

2013            5th WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES 2013 ณ Sapienza  University of Rome, Italy.  – นำเสนอโปสเตอร์

2558             การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1 28-31 กรกฎาคม 2558     รายงานผล หน้า 117

2558             การประชุมวิชาการเปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น     ฝ่ายการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเป็นวิทยากรบรรยาย

2562             วิทยากรเสวนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จ” คณะศึกษาศาสตร์                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2562             วิทยากรโครงการส่งเสริมทักษะการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของพนักงาน                                        มหาวิทยาลัยประเภทวิชาการที่ทำหน้าที่สอนและวิจัย (ระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา)                           คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2562             วิทยากรให้ความรู้เรื่องทักษะทางกายสำหรับนักเรียนที่มีภาวะออทิซึม คณะครุ                                     ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

2561             วิทยากรให้ความรู้เรื่องธาราพลานามัยสำหรับนักเรียนที่มีภาวะออทิซึม คณะครุ                                     ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

2561              วิทยาการกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพและนันทนาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการให้                           ความรู้เรื่องสิทธิและความเสมอภาคในผู้ดูแลและบุคคลออทิสติก ศูนย์บริการคน                          พิการ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น

2560             วิทยากรให้ความรู้เรื่องธาราพลานามัยสำหรับนักเรียนที่มีภาวะออทิซึม คณะครุ                                     ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

2560             วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน                                      สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด โดยฝ่ายกีฬาแบดมินตัน ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์                                       มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2560              วิทยาการกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพและนันทนาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการให้                           ความรู้เรื่องสิทธิและความเสมอภาคในผู้ดูแลและบุคคลออทิสติก ศูนย์บริการคน                          พิการ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น

2559             วิทยากรให้ความรู้เรื่อง ธาราพลานามัย สมาคมโอทิสติกลาว

2558             วิทยากรเรื่องม้ามอเตอร์/อาชาบำบัดการให้ความช่วยเหลือแบบองค์รวม การ                                        ประชุมวิชาการเปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่าย                             การศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

หนังสือ/ตำรา/เอกสาร/รายการสารานุกรม

2563             ลิขสิทธิ์ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ Stretching muscle

2554             เอกสาร Special Education and Inclusive Education ศูนย์วิจัยออทิสติก คณะ                        ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน้า 176-196

 

รางวัลประกาศเกียรติคุณ

2562              ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น ศูนย์บริการคนพิการ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น

2561             สภากาชาดไทย ผู้บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย จำนวน 108 ครั้ง

2561             บุคลากรผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาบุคคลที่มีภาวะออทิซึมดีเด่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ

 

สมาชิกองค์กรหรือสมาคม

2563             คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2020”                      ประจำปี 2563 จังหวัดขอนแก่น

2562             คณะกรรมการด้านการศึกษา สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม มหาวิทยาลัย                                   ขอนแก่น

2562             กรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาและผู้ช่วยผู้ชี้ขาดการแข่งขันกีฬาเยาวชนจังหวัดขอนแก่น                              ครั้งที่ 36 ช้างขาวเกมส์ การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสมาคม                       กีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น

2562             กรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาและผู้ช่วยผู้ชี้ขาดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา                                        แห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 การกีฬาแห่ง                                        ประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น

2562             กรรมการดำเนินงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 (ผู้ฝึกสอนกีฬา                          แบดมินตัน) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2561             กรรมการดำเนินงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 (ผู้ฝึกสอนกีฬา                          แบดมินตัน) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2560             กรรมการดำเนินงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 (ผู้ฝึกสอนกีฬา                          แบดมินตัน) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2560             คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ                        ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9

2559             กรรมการดำเนินงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 (ผู้ฝึกสอนกีฬา                          แบดมินตัน) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2558             กรรมการดำเนินงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 (ผู้ฝึกสอนกีฬา                          แบดมินตัน) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2557             คณะกรรมการดำเนินงานและคณะอนุกรรมการในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา                                   มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 รอบมหกรรม (ผู้จัดการทีมกีฬาแบดมินตัน)                      มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2557             กรรมการดำเนินงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 39 (ผู้ฝึกสอนกีฬา                          แบดมินตัน) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2556             คณะกรรมการดำเนินงานและคณะอนุกรรมการในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา                                   มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 รอบมหกรรม (ผู้จัดการทีมกีฬาแบดมินตัน)                      มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2556             กรรมการดำเนินงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 38 (ผู้ฝึกสอนกีฬา                          บาสเกตบอล) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2555             กรรมการดำเนินงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 37 (ผู้ฝึกสอนกีฬา                          บาสเกตบอล) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2554             กรรมการดำเนินงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 36 (ผู้ฝึกสอนกีฬา                          บาสเกตบอล) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2553             กรรมการดำเนินงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 35 (ผู้ฝึกสอนกีฬา                          บาสเกตบอล) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2552             กรรมการดำเนินงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 34 (ผู้ฝึกสอนกีฬา                          บาสเกตบอล) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

CURRICULUM VITAE    

WANCHAI JANTHAGARNGUL (Professional Lecturer)

Working place

Khon Kaen University

Faculty of Education .Special Education School Division,  Khon Kaen University Demonstration School

123/16 Mittraphap Road, Mueang Khon Kaen 40000, Thailand   Office phone: (+66) (0)4320-2702, Fax: (+66) (0)4320-2701  Mobile phone: (+66) 086-6512685

Email: E-mail: wanjan@kku.ac.th, saveninone71@gmail.com

 Education

 2007                M.Ed., Curriculum and Instruction, Khon Kaen University, Thailand

2005                B.Ed., Physical Education, Khon Kaen University, Thailand

 

 

Professional Positions

 

            2017-present   Professional Lecturer, Special Education School Division, Khon                                                   Kaen University Demonstration School, Faculty of Education                                                   Khon Kaen University, Thailand

            2009-2017       Lecturer and Researcher, Special Education School Division,                                                             Khon Kaen University Demonstration School, Faculty of                                                                    Education Khon Kaen University, Thailand

 

Educational and Working Experiences

 

2019                Central Special Education Center, Autistic Thai Foundation Bangkok.

2014                School of Special Needs Education Attached to Faculty of Education,                                           Okayama University Japan.

            2013                Sapienza University, France, Italy, and Switzerland.

 

 

 

 

 

 

Publications

Janthagarngul, W. 2017. The Development of Aquatic Fitness Curriculum for Autistic Children.         Special Education School Division, Khon Kaen University Demonstration School,           Faculty of Education Khon Kaen University.

Janthagarngul, W. 2017. Teaching methods for student with autism in an inclusive classroom.       Journal of Faculty of Education, Khon kaen University, 40)2), 1-8.

Janthagarngul, W. 2017.The development of movement coordination of autistic children by      using triangular area movement task. Journal of Faculty of Education, Khon kaen       University, 40)1), 38-48.

Janthagarngul, W. 2017. The Development of Aquatic Fitness Curriculum for Autistic Children.         Special Education School Division, Khon Kaen University Demonstration School,           Faculty of Education Khon Kaen University.

Janthagarngul, W. 2011. Requirements of Parents for Information Perception on Caring, Treating          and Assisting Autistic Children. Special Education School Division, Khon Kaen      University Demonstration School, Faculty of Education Khon Kaen University.

 

 

Presentations

 

Conference Oral Presentations

Janthagarngul, W. 2019 Developing Academic and Language Skills for Students with Autism Spectrum Disorder. The 13th Conference on Reveal the Autistic World, Saisuree Jutikul Hall, Faculty of Education, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand.

Janthagarngul, W. 2016. Effects of twelve-square upon movement reaction time of autistic children.

Janthagarngul, W. 2015. The development of movement coordination of autistic children by using triangular area movement task. The 9th Conference on Reveal the Autistic World 7th April 2015, Saisuree Jutikul Hall, Faculty of Education, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand.

Janthagarngul, W. 2015. The Development of Movement Coordination of Autistic Children by Using Triangular Area Movement Task. The 2nd Ratchasuda International Conference on Disability 2015.

Janthagarngul, W. 2013. Requirements of Parents for Information Perception on Caring, Treating          and Assisting Autistic Children.  Presentation in the 5th World Conference on             Educational Science 2013: February 5-8, 2013, at Sapienza University of Rome, Italy.

Janthagarngul, W. 2012. The effect of Training Integrated movement programs to physical           fitness on autistic children.

Janthagarngul, W. 2012. Developing activity daily life skill learning for autistic students by      applying TEACCH principle.

 

 

 

Conference Poster Presentations

 

Janthagarngul, W. 2015. The Development of Movement Relation of Autistic Children by Using         Triangular Area Movement Task. The 1st International Conference on Special Education       2015 (ICSE 2015).

Janthagarngul, W. 2015. The development of movement coordination of autistic children by using triangular area movement task. The 9th Conference on Reveal the Autistic World 7th April 2015, Saisuree Jutikul Hall, Faculty of Education, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand.

 

 

Invited Talks and Lectures

 

Janthagarngul, W. 2019. Exchange of knowledge the secret to success. Faculty of Education, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand.

Janthagarngul, W. 2019. Promoting skills for entering the academic position of employees. Academic type university that provides teaching and research (Lower than tertiary level). Faculty of Education, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand.

Janthagarngul, W. 2019. Physical skills for students with autism. Faculty of Education in Early Childhood Education Udonthani Rajabhat University, Khon Kaen.

Janthagarngul, W. 2018. Aquatic Fitness for students with autism. Faculty of Education in Early Childhood Education Udonthani Rajabhat University, Khon Kaen.

Janthagarngul, W. 2018. Activities to build relationships and recreation. Disabled Service Center Association of Autistic Parents. Khon Kaen.

Janthagarngul, W. 2017. Aquatic Fitness for students with autism. Faculty of Education in Early Childhood Education Udonthani Rajabhat University, Khon Kaen.

Janthagarngul, W. 2017. Workshop Being an officer and referee of badminton. Khon Kaen Sports Association.

Janthagarngul, W. 2017. Activities to build relationships and recreation. Disabled Service Center Association of Autistic Parents. Khon Kaen.

Janthagarngul, W. 2016. Aquatic Fitness for students with autism. Autism Society’s Lao

Janthagarngul, W. 2015. Hippo Therapy in Children with Autism. The 9th Conference on Reveal the Autistic World 7th April 2015, Saisuree Jutikul Hall, Faculty of Education, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand.

 

 

Books, Chapters, and Encyclopedia Entries

Khon Kaen University. 2020 Copyright. Stretching muscle.

Research and Development Center of Autistic Inclusive Education, Faculty of Education Khon   Kaen University. 2011. Inclusive Education and Special Education.

 

Honors, Awards and Recognitions

 

The prestigious award for making a contribution to the development of the quality of life of people with autism. Disabled Service Center Association of Autistic Parents. Khon Kaen.     2019.

Declaration of honor Donor 108 times blood. The Thai Red Cross Society. 2019.

The honorable award for developer Autism in Thailand “World Autism Awareness Day:    WAAD. 2018”.

 

Professional Membership

 

Competition operating committee “Khon Kaen International Marathon 2020”, Khon Kaen    Province.

Education Committee of Research and Service Institute for Autism Khon Kaen University.

Quality Assurance Secretary of Special Education School Division, Khon Kaen University       Demonstration School, Faculty of Education Khon Kaen University.

Sports Technical Committee and Assistant Judge for Youth Games, Khon Kaen Province. Khon            Kaen Sports Association. Khon Kaen Province.

The Committee organizes “an Academic Skills Competition for Children with Special Needs”,           Regional Special Education Center 9, Khon Kaen.

Badminton manager. Khon Kaen University.

Badminton coach. Demonstration School of Khon Kaen University.

Basketball coach. Demonstration School of Khon Kaen University.

 

 

แสดงน้อยลง

อาจารย์ศักดาเดช สิงคิบุตร

ตำแหน่ง : อาจารย์

วุฒิการศึกษา :

ศษ.บ (พลศึกษา),ศษ.ม.(จิตวิทยาการให้คำปรึกษา)

ความเชี่ยวชาญ :

อาชาบำบัดสำหร้ับบุคคลออทิสติก, พลศึกษาบำบัดสำหรับบุคคลออทิสติก

โทรศัพท์ : 0817171295

อีเมล์ : sakda93@gmail.com, ssakda@kku.ac.th

ดูผลงานวิชาการ

อาจารย์ปิยะมาศ ศิลาแยง

ตำแหน่ง : อาจารย์

วุฒิการศึกษา :

คบ.(ช่างอุตสาหกรรม)

ความเชี่ยวชาญ :

โทรศัพท์ : 095-1395535

อีเมล์ : Piyamassi@kku.ac.th

อาจารย์ระพีพรรณ คำงาม

ตำแหน่ง : อาจารย์

วุฒิการศึกษา :

ศษ.ม.(การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)

ความเชี่ยวชาญ :

โทรศัพท์ : 089-4161715

อีเมล์ : Repee_1975@hotmail.com

อาจารย์เจริญขวัญ ศรีพันธ์ชาติ

ตำแหน่ง : อาจารย์

วุฒิการศึกษา :

ศษ.บ (สาขาการศึกษาพิเศษ), ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ)

ความเชี่ยวชาญ :

การสอนทักษะการดำรงชีวิตประจำวันในเด็กออทิสติก

โทรศัพท์ : 063-9549450

อีเมล์ : Jaromo@kku.ac.th

อาจารย์อรจิรา จะแรมรัมย์

ตำแหน่ง : อาจารย์

วุฒิการศึกษา :

ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)

ความเชี่ยวชาญ :

โทรศัพท์ : 081-5745452

อีเมล์ : Ornjira21@gmail.com

อาจารย์จรินทร์ บุญสุชาติ

ตำแหน่ง : อาจารย์

วุฒิการศึกษา :

ศษ.ม จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2554

คบ.   จิตวิทยาและการแนะแนว  สถาบันราชภัฎเลย 2536

ความเชี่ยวชาญ :
 • นักจิตวิทยาในโรงเรียน
 • นักวิชาการ การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

โทรศัพท์ : 081-6622948

อีเมล์ : Rinvi99@hotmail.com

ดูผลงานวิชาการ

ผลงานตีพิมพ์

– เบญจมาภรณ์ ช้อยเครือ และคณะ 2563 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการวางแผนและการจัดระเบียบดำเนินการเพื่อการประกอบอาชีพในวัยรุ่นออทิซึมสเปกตรัม

– ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ และคณะ 2561 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของครูในการเสริมสร้างทักษะทางวิชาการและทักษะทางสังคมของบุคคลที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมด้วยโปรแกรมการให้ความช่วยเหลืออยางเข้มข้น

– จรินทร์ บุญสุชาติ. 2557 การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม ช่วยลดความวิตกกังวลของผู้ปกครองบุคคลออทิสติก Group Counseling for Reducing the Anxiety in Parents of Children with Autism

– อรจิรา จะแรบรัมย์ และคณะ.2557 เรื่อง ศึกษาผลการใช้กิจกรรมศิลปะบำบัดเพื่อพัฒนาอารมณ์ของที่มีนักเรียนออทิสติก โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก)

การนำเสนอผลงาน

 • การนำเสนอด้วยวาจา
 • Certificate of Oral Presentation 7th World Conference on EDUCATIONAL SCIENCES 05-07 February 2015 Novotel Convention Center Athens, Greece
 • โปสเตอร์
 • Poster Presentation in the Context of the scientific program of the 11th International Conference on Educational Research held in Khon Kaen University, Thailand September 8-11, 2018

 

การเป็นวิทยากรบรรยาย

 • เป็นนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาในโรงเรียน
 • เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
 • เป็นวิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การรู้จักนักเรียนด้วยเครื่องมือทางจิตวิทยา
 • เป็นวิทยาการในโครงการอบรมเพื่อนช่วยเพื่อน
 • เป็นวิทยากรอบรมโครงการรปรับแนวคิด ชีวิตเป็นสุข สนุกกับการเรียน
 • เป็นผู้ช่วยวิทยากรอบรมกิจกรรมจิตปัญญา
 • เป็นวิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การรู้จักนักเรียนด้วยเครื่องมือทางจิตวิทยา”
 • Was included in the program as ‘speaker’ on ‘Track B: Wooden Maze Media – Thinking Process’ Workshop at the 9th In

หนังสือ/ตำรา/เอกสาร/รายการสารานุกรม

รางวัลประกาศเกียรติคุณ

 • รางวัลประกาศเกียรติคุณสำหรับบุคลากรผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาบุคคลที่มีภาวะออทิสซึม ดีเด่น ประจำปี 2561
 • เกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63ประจำปีการศึกษา 2556

 สมาชิกองค์กรหรือสมาคม

 • คณะกรรมการสมาคมบุคคลออทิสซึม จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ทำงาน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 40002

ที่อยู่ปัจจุบัน 123/110 หมู่บ้านมอดินแดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ : 0-4320-2701

โทรศัพท์มือถือ : 08-1662-2948

โทรสาร : 0-4320-2701

E-mail: bjarin@kku.ac.th

แสดงน้อยลง

อาจารย์ชินอนงค์ ประชุมชิด

ตำแหน่ง : อาจารย์

วุฒิการศึกษา :

ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ)

ความเชี่ยวชาญ :

โทรศัพท์ : 080-4366345

อีเมล์ : Pangpimp@gmail.com

อาจารย์ชนาดา อรศรี

ตำแหน่ง : อาจารย์

วุฒิการศึกษา :

2555-2559                              วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย

2559-2561                              วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายภาพบำบัด), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย

ความเชี่ยวชาญ :

Specialist:               Physical Therapy in Pediatric

Sensory Integration in Pediatric

Executive Functions in Pediatric

โทรศัพท์ : 097-9219926

อีเมล์ : Chanada.pt@gmail.com

ดูผลงานวิชาการ

 1. Nualnetr N, Aonsri C, Chaipipat N. A comparison of 9- square exercise and conventional balance exercise on balance in older women. Thai J Phys Ther 2016; 38(3): 3-8
 2. Chanada Aonsri, Korrawan Rattanathantong, Lugkana Mato, Wanida Donpunha, Wantana Siritaratiwat. Self-report of drooling impact on social-interaction and self-esteem in children with cerebral palsy. J Med Tech Phy Ther 2018; 30(3): 336-349

การนำเสนอผลงาน:

 1. Chanada Aonsri. The Effect of Snoezelen Room Intervention Based on the Sensory Integration Theory to Reduce Stereotyped Behaviors in Kindergarten Children with Autism Spectrum Disorders. ICER 2019; (12): 98

Published paper:

 1. Nualnetr N, Aonsri C, Chaipipat N. A comparison of 9- square exercise and conventional balance exercise on balance in older women. Thai J Phys Ther 2016; 38(3): 3-8
 2. Chanada Aonsri, Korrawan Rattanathantong, Lugkana Mato, Wanida Donpunha, Wantana Siritaratiwat. Self-report of drooling impact on social-interaction and self-esteem in children with cerebral palsy. J Med Tech Phy Ther 2018; 30(3): 336-349

International presentation:

 1. Chanada Aonsri. The Effect of Snoezelen Room Intervention Based on the Sensory Integration Theory to Reduce Stereotyped Behaviors in Kindergarten Children with Autism Spectrum Disorders. ICER 2019; (12): 98

แสดงน้อยลง

อาจารย์กฤษณพงษ์ หรัญรัตน์

ตำแหน่ง : อาจารย์

วุฒิการศึกษา :

2559   ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประเทศไทย

 

ความเชี่ยวชาญ :

ประสบการณ์การทำงาน

2562-ปัจจุบัน   อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทรศัพท์ : 087-5468687

อีเมล์ : kissanapong.bass@gmail.com

ดูผลงานวิชาการ

วิทยากรบรรายาย

2561             วิทยาการกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพและนันทนาการ ในโครงการการอบรมผู้ปกครอง ผู้ดูแล เรื่องสิทธิและความเสมอภาคคนพิการศูนย์บริการคนพิการ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น

2561              วิทยาการกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพและนันทนาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการให้                           ความรู้เรื่องสิทธิและความเสมอภาคในผู้ดูแลและบุคคลออทิสติก ศูนย์บริการคน                          พิการ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น

2560             วิทยาการกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพและนันทนาการ พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ปกครองและเครือข่าย: การพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก 3 ด้าน ศูนย์บริการคนพิการ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น

2560              วิทยาการกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพและนันทนาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการให้       ความรู้เรื่องสิทธิและความเสมอภาคในผู้ดูแลและบุคคลออทิสติก ศูนย์บริการคน      พิการ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น

2559             วิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (L.D.) เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หนังสือ/ตำรา/เอกสาร/รายการสารานุกรม

2563             ลิขสิทธิ์ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ Stretching muscle

 

รางวัลประกาศเกียรติคุณ

2563             รับเข็มบัวเเก้ว “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมาชิกองค์กรหรือสมาคม

2563             คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2020”                      ประจำปี 2563 จังหวัดขอนแก่น

2562             คณะกรรมการด้านการศึกษา สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม มหาวิทยาลัย                                   ขอนแก่น

2562             กรรมการดำเนินงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 (ผู้ฝึกสอนกีฬา                          เซปักตะกร้อ) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2560             คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ                        ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา

 

Kissanapong  harunrut

Working place

Khon Kaen University

Faculty of Education

Special Education School Division,

Khon Kaen University Demonstration School

123/16 Mittraphap Road, Mueang Khon Kaen 40000, Thailand

Office phone: (+66) (0)4320-2702, Fax: (+66) (0)4320-2701

Mobile phone: (+66) 087-5468687

Email : kissha@kku.ac.th

Education

2016    B.Ed., Special Education, Rajabhat Maha Sarakham University , Thailand

Professional Positions

            2019    Lecturer and Researcher, Special Education School Division,                                              Khon Kaen University Demonstration School, Faculty of                                                    Education Khon Kaen University, Thailand

Invited Talks and Lectures

Harunrut, K. 2018. Activities to build relationships and recreation. Disabled Service Center

Association of Autistic Parents. Khon Kaen.

Harunrut, K. 2017. Activities to build relationships and recreation. Disabled Service Center     Association of Autistic Parents. Khon Kaen

Harunrut, K. 2016. Lecturer on learning management for students with learning disabilities (L.D.). Roi Et

Books, Chapters, and Encyclopedia Entries

Khon Kaen University. 2020 Copyright. Stretching muscle.

Honors, Awards and Recognitions

Khem Bua Kao, “Thai Teacher Rak Satkidpattana” organized by Faculty of Education, Khon Kaen University. 2020

Professional Membership

Competition operating committee “Khon Kaen International Marathon 2020”, Khon Kaen    Province.

Education Committee of Research and Service Institute for Autism Khon Kaen University.

The Committee organizes “an Academic Skills Competition for Children with Special Needs”, Regional Special Education Center 9, Khon Kaen.

Sepak Takraw coach. Demonstration School of Khon Kaen University.

สถนที่ทำงาน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

โทรศัพท์  043-202702 โทรสาร 043-202701    โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087-5468687

E-mail: Kissha@kku.ac.th

 

 

แสดงน้อยลง

ผู้ช่วยอาจารย์อลิสา อุปัญญ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์

วุฒิการศึกษา :

ครุศาสตรบัญฑิต (ค.บ. 5 ปี)

ความเชี่ยวชาญ :

โทรศัพท์ : 0922654380

อีเมล์ : alisaupun@gmail.com

ผู้ช่วยอาจารย์จิตรา โซ่เมืองเเซะ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์

วุฒิการศึกษา :

ครุศาสตรบัญฑิต (ค.บ. 5 ปี)

ความเชี่ยวชาญ :

โทรศัพท์ : 080-4130789

อีเมล์ : Kaugung789@gmail.com

นางจุลาวัลย์ ทาเภา

ตำแหน่ง : เเม่บ้าน

วุฒิการศึกษา :

สส.บ.สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ :

โทรศัพท์ : 080-7564093

อีเมล์ :

นายสุรพล จันทร์อ่อน

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ

วุฒิการศึกษา :

ปวส.

ความเชี่ยวชาญ :

โทรศัพท์ : 089-7107851

อีเมล์ :


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


ธันวาคม
19
2563
19 มีนาคม 2564 “กิจกรรมปิดภาคเรียน 2563”
เวลา : 08:00:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
ธันวาคม
26
2563
26 มีนาคม 2564 “มอบตัวอนุบาล2ขึ้นป.1ปีการศึกษา2564”
เวลา : 08:30:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 133
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 3,581
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 12,756
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 1,051,242