ข้อมูลบุคลากร

รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ

ตำแหน่ง : คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ความเชี่ยวชาญ :

โทรศัพท์ :

อีเมล์ :

อาจารย์ปริศนา อานจำปา

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ

วุฒิการศึกษา :

ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ)

ความเชี่ยวชาญ :

โทรศัพท์ : 081-2628688

อีเมล์ : Prisana0109@gmail.com

อาจารย์พรมณี หาญหัก

ตำแหน่ง : ผู้ช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯฝ่ายบริหาร และพัฒนาบุคคล

วุฒิการศึกษา :

ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ)

ความเชี่ยวชาญ :

โทรศัพท์ : 089-2835655

อีเมล์ : Hpronm@kku.ac.th

อาจารย์เบญจมาภรณ์ ช้อยเครือ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย

วุฒิการศึกษา :

ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)

ความเชี่ยวชาญ :

โทรศัพท์ : 081-2612826

อีเมล์ : Ben_rdcai@yahoo.com

อาจารย์อาพร ตรีสูน

ตำแหน่ง : ผู้ช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

วุฒิการศึกษา :

ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ)

ความเชี่ยวชาญ :

โทรศัพท์ : 085-4550785

อีเมล์ : Sanmee_kku@yahoo.com

อาจารย์ฤกษ์ สุวรรณฉาย

ตำแหน่ง : ผู้ช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ฝ่ายพัฒนาผู้เรียนและองค์กรสัมพันธ์

วุฒิการศึกษา :

ศษ.บ (พลศึกษา), ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอนพลศึกษา)

ความเชี่ยวชาญ :

พลศึกษาบำบัดในบุคคลออทิสติก, กิจกรรมนันทนาการในเด็กพิเศษ

โทรศัพท์ : 084-3939884

อีเมล์ : Pumpkin_pe9@hotmail.com

อาจารย์ศักดาเดช สิงคิบุตร

ตำแหน่ง : อาจารย์

วุฒิการศึกษา :

ศษ.บ (พลศึกษา),ศษ.ม.(จิตวิทยาการให้คำปรึกษา)

ความเชี่ยวชาญ :

อาชาบำบัดสำหร้ับบุคคลออทิสติก, พลศึกษาบำบัดสำหรับบุคคลออทิสติก

โทรศัพท์ : 0817171295

อีเมล์ : sakda93@gmail.com, ssakda@kku.ac.th

ดูผลงานวิชาการ

อาจารย์ปิยะมาศ ศิลาแยง

ตำแหน่ง : อาจารย์

วุฒิการศึกษา :

คบ.(ช่างอุตสาหกรรม)

ความเชี่ยวชาญ :

โทรศัพท์ : 095-1395535

อีเมล์ : Piyamassi@kku.ac.th

อาจารย์ระพีพรรณ คำงาม

ตำแหน่ง : อาจารย์

วุฒิการศึกษา :

ศษ.ม.(การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)

ความเชี่ยวชาญ :

โทรศัพท์ : 089-4161715

อีเมล์ : Repee_1975@hotmail.com

อาจารย์เจริญขวัญ ศรีพันธ์ชาติ

ตำแหน่ง : อาจารย์

วุฒิการศึกษา :

ศษ.บ (สาขาการศึกษาพิเศษ), ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ)

ความเชี่ยวชาญ :

การสอนทักษะการดำรงชีวิตประจำวันในเด็กออทิสติก

โทรศัพท์ : 063-9549450

อีเมล์ : Jaromo@kku.ac.th

อาจารย์อรจิรา จะแรมรัมย์

ตำแหน่ง : อาจารย์

วุฒิการศึกษา :

ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)

ความเชี่ยวชาญ :

โทรศัพท์ : 081-5745452

อีเมล์ : Ornjira21@gmail.com

อาจารย์สาวิตรี วงศ์กิติรุ่งเรือง

ตำแหน่ง : อาจารย์ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา :

ศษ.บ, ศษ.ม.(การประถมศึกษา)

ความเชี่ยวชาญ :

– การส่งเสริมทักษะวิชาการสำหรับนักเรียนออทิสติก
– การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
– การจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ( Learning Disabilities:LD)

โทรศัพท์ : 081-5454218

อีเมล์ : rsawit@kku.ac.th

ดูผลงานวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

  1. การเป็นวิทยากร

1)  วิทยากร เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ รุ่นที่ 2” วันที่ 27-29 มีนาคม 2552 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2  อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

2)  วิทยากร กิจกรรม Workshop เรื่อง “การปรับพฤติกรรม” ในการสัมมนาทางวิชาการ “เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 3” ประจำปี 2552 วันที่ 2 เมษายน 2552 ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

3)  วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้” วันที่ 3-5 เมษายน 2552 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

4)  วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการแต่แรกเริ่ม” วันที่ 9 เมษายน 2552 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม จังหวัดขอนแก่น

5)  วิทยากร เรื่อง “เพื่อเตรียมความพร้อมของการเยียวยา” วันที่ 18-19 มีนาคม 2552

ณ ห้องไหมเงิน  โรงแรมไหมไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

6)  วิทยากร เรื่อง “เพื่อเตรียมความพร้อมของการเยียวยา” วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2552 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

7)  วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างและพัฒนาทีมงาน” วันที่ 12-13 มิถุนายน 2552 ณ อินเตอร์รีสอร์ท  อำเภอหนองแสง  จังหวัดอุดรธานี

8)  ครูอาสาสมัคร ตามโครงการการสอนภาษาไทยและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย  ระหว่างวันที่ 24  กรกฎาคม – 8 กันยายน 2552 ณ วัดพุทธปทีป  กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร 

9)  วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้” สำหรับนักศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ วันที่ 10 มกราคม 2553 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10)  วิทยากร เรื่อง “การช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) ในโรงเรียน” วันที่ 21 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยออทิสติก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

11)  วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หัวใจในการพัฒนาองค์กร” วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2553 ณ แลนด์บีชรีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

12)  วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนารูปแบบการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้และออทิซึม” วันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จ. สุพรรณบุรี

13)  วิทยากร เรื่อง “การปรับพฤติกรรมสำหรับเด็กออทิสติก” ในการสัมมนาทางวิชาการ “เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 4” วันที่ 1-2 เมษายน 2553 ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

14)  วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้” วันที่ 24 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

15)  ที่ปรึกษาโครงงาน ของนางสาวธนาภรณ์ นิสสัยดี นักศึกษาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 4 ที่กำลังศึกษาวิชา 805 499 (Project in Industrial Design) การออกแบบสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระหว่าง เดือนตุลาคม 2553 –มีนาคม 2554

16)  วิทยากร เรื่อง “การจัดการเรียนรวมสำหรับนักเรียนที่มีภาวะออทิซึม บกพร่องทางการเรียนรู้และสมาธิสั้น” วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

17)  วิทยากร เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรวมสำหรับนักเรียนที่มีภาวะออทิซึม บกพร่องทางการเรียนรู้ และสมาธิสั้น” วันที่ 28 มิถุนาย 2554 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาล

18)  วิทยากร เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรวมสำหรับนักเรียนที่มีภาวะออทิซึม บกพร่องทางการเรียนรู้ และสมาธิสั้น” วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ระดับประถมศึกษา

19)  วิทยากรเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรวมสำหรับนักเรียนที่มีภาวะออทิซึม บกพร่องทางการเรียนรู้และสมาธิสั้น” วันที่ 7 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประกันคุณภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ระดับมัธยมศึกษา

20)  วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรการสอนซ่อมเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้” วันที่ 16-18 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักงานเขตพี้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

21)  วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาระบบบริการสุขภาพบุคคลออทิสติกสู่ชุมชนอยู่ดีมีสุข   จังหวัดขอนแก่น” โครงการย่อย (3) โครงการ “หนึ่งชุมชน หนึ่งโรงเรียนต้นแบบ” วันที่ 17 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมจำลอง ชั้น ๔ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โรงพยาบาลขอนแก่น

22)  วิทยากร บรรยายเรื่อง “การศึกษาเรียนรวม” แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์วิจัยออทิสติก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

23)  วิทยากร บรรยายเรื่อง “การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก” แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 22 กันยายน 2559 ณ ศูนย์วิจัยออทิสติก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

24)  วิทยากร บรรยายเรื่อง “การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก” แก่คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์วิจัยออทิสติก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

25)  วิทยากร กิจกรรม Workshop เรื่อง “การปรับพฤติกรรม” ในการสัมมนาทางวิชาการ “เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 11” วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

26)  วิทยากร กิจกรรม “Open House” วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนสาธิตหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ประจำปี 2559

27)  วิทยากร บรรยายเรื่อง “การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก” แก่คณะศึกษา ดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์วิจัยออทิสติก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

28)  วิทยากร บรรยายเรื่อง “การศึกษาเรียนรวม” แก่คณะครูจากโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์วิจัยออทิสติก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

29)  วิทยากร บรรยายและต้อนรับนักศึกษาจากโครงการ Education Abroad จาก Winchester University, United Kingdom. วันที่ 10-25 กรกฎาคม 2560 ณ คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

30)  วิทยากร บรรยายเรื่อง “การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม” แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์วิจัยออทิสติก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

31)  วิทยากร บรรยายเรื่อง “การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม” แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยออทิสติก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

32)  วิทยากร บรรยายเรื่อง “การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก” แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยออทิสติก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

33)  วิทยากร บรรยายเรื่อง “การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก” แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยออทิสติก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

34)  วิทยากร บรรยายเรื่อง “การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก” แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยออทิสติก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.บทความทางวิชาการ

1)  สาวิตรี รุญเจริญ. (2549). เทคนิคในการดูแลและให้ความช่วยเหลือเด็กออทิสติก. วารสารศูนย์บริการวิชาการ,14(1), 9-16.

2)  สาวิตรี รุญเจริญ. (2549). เด็กพิเศษกับความพิเศษของชีวิต. วารสารศูนย์บริการวิชาการ, 14(4), 13-19.

3)  สาวิตรี รุญเจริญ. (2549). การจัดการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก. วารสารนวัตกรรมการเรียนการสอน, 3(2), 5-11.

4)  สาวิตรี รุญเจริญ. (2549). นิทานทำให้เด็กฉลาด. วารสารศูนย์บริการวิชาการ, 14(2), 29-32.

5)  สาวิตรี รุญเจริญ. (2550). คุณจะจัดการกับพฤติกรรมก้าวร้าวของลูกได้อย่างไร.วารสารศึกษาศาสตร์, 30(2-3), 41-47.

6)  สาวิตรี รุญเจริญ. (2551). มารู้จักและช่วยเหลือเด็กแอลดีกันเถอะ. วารสารศูนย์บริการวิชาการ, 16(3), 37-42.

7)  สาวิตรี รุญเจริญ. (2552). เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมสำหรับเด็กออทิสติก. ในเอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการเปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 3 วันที่ 2 เมษายน 2552 ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่น. หน้า 57-68.

8)  สาวิตรี รุญเจริญ. (2550). มารู้จักออทิสติกกันเถอะ. ในเอกสารรวบรวมบทความวิชาการของศูนย์วิจัยออทิสติก. 2550. จำนวน 8 หน้า.

9)  สาวิตรี รุญเจริญ. (2551). คุณจะทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าลูกเป็นออทิสติก. ในเอกสารรวบรวมบทความวิชาการของศูนย์วิจัยออทิสติก. 2551. จำนวน 6 หน้า.

10)  สาวิตรี  รุญเจริญ. (2554). การจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย: ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว. วารสารศูนย์บริการวิชาการ, 19(3-4), 29-38.

11)  สาวิตรี รุญเจริญ (วงศ์กิติรุ่งเรือง). (2557). ศิลปะบำบัดกับการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ(Art Therapy with the Development of Children with Special Needs). วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือด้านสังคมศาสตร์ มนุษศาสตร์และศึกษาศาสตร์, 1(1), 22-29.

12)  สาวิตรี วงศ์กิติรุ่งเรือง. (2557). การจัดการศึกษาพิเศษสำหรับเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้. (Special Education for Children with Learning Disabilities Special Education for Children with Learning Disabilities). วารสารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 22(3-4), 1-9.

13)  สาวิตรี วงศ์กิติรุ่งเรือง. (2560). การพัฒนาทักษะทางสังคม (Social Skills สำหรับเด็กออทิสติก.ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการนานานาชาติเปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 11” ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา. 46-57.

14)  สาวิตรี วงศ์กิติรุ่งเรือง. (2561). กฎหมายและนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับบุคคลออทิสติก. ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการนานานาชาติเปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 12” ขอนแก่น :

คลังนานาวิทยา. 89-99.

15)  สาวิตรี วงศ์กิติรุ่งเรือง. (2561). การขับเคลื่อนกฎหมายและนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับบุคคลที่มีภาวะออทิสซึม (Driving the Laws and Policies for Improving Quality of Life for People with Autism). วารสารสำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 26(2), 1-10.

16)  สาวิตรี วงศ์กิติรุ่งเรือง. (2562). การสนับสนุนครอบครัวที่มีเด็กออทิสติกสเปกตรัม (Family Support for Children with Autism Spectrum Disorders (ASDs)). วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 42(2), 35-50.

17)  สาวิตรี วงศ์กิติรุ่งเรือง. (2562). การพัฒนาทักษะทางสังคม (Social Skills) สำหรับเด็กออทิสติก (Development of Social Skills for Children with Autism). วารสารสำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 27(1), 25-36.

3.ผลงานวิจัยและการเผยแพร่

1)  สาวิตรี รุญเจริญ และเบญจามาภรณ์ ช้อยเครือ. (2548). “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีผลต่อการเรียนรู้ด้านความจำของเด็กออทิสติกตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ”. นำเสนอแบบบรรยายในการประชุมวิชาการ  การปฏิรูปการศึกษาไทย : จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติ (2549 : คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

2)  สาวิตรี รุญเจริญ และคณะ. (2549).  “ผลการใช้เรื่องราวทางสังคมกับนักเรียนออทิสติกในการรับรู้ด้านอารมณ์ ”. นำเสนอแบบบรรยายในการประชุมวิชาการระดับชาติ : Research presentation topic “Effect of Social Stories Method on the Autistic Student’s Emotional Perception” on appreciation for presenting at the 1st National Conference on Applied Arts, May 14-15, 2010  at  King  Monkut’s University of Technology North Bangkok.

3)  สาวิตรี รุญเจริญ. (2551). การพัฒนารูปแบบการใช้กิจกรรมทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันของเด็กออทิสติก. นำเสนอแบบบรรยายในการสัมมนาทางวิชาการเปิดโลกออทิสติกครั้งที่ 4 วันที่ 2 เมษายน 2553 ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น.

4)  สาวิตรี รุญเจริญ และคณะ. (2554). นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเรื่อง “ผลการใช้กิจกรรมทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันของเด็กออทิสติก”. วันที่ 24-25  เมษายน  2554  ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร.

5)  Runcharoen, Sawitree and Moolnoi Jaroenkhwan. (2011). For present International  in topic “Study  Effectiveness of Building  Knowledge, Understanding and Attitude of Teachers  who involved  Children with Autism  in an Inclusive Classroom.” Conference at The ICER 2011: Learning Communication for Sustainable Development: September 9-10, 2011, Khon Kaen University, Thailand.

6)  Runcharoen, Sawitree. (2013). The Development of Social Interaction of Children with Autism in Inclusive Classrooms. The 5th World Conference on Educational Sciences: February 3-9, 2013. Sapienza University, Rome, Italy.

7)  Wongkittirungrueang, Sawitree. (2015). Effectiveness of Development Knowledge, Understanding and Attitudes of Teachers in Inclusive Classrooms toward Children with Autism. The 2nd International Conference on Education and Psychological Sciences (ICEPS 2015): February 9-16, 2015. Amsterdam, Netherlands.

8) Wongkittirungrueang, Sawitree. (2017). Effects of Social Stories toward Social Interaction of Students with Autism Spectrum Disorder (ASD). The ICIE 2017: the 19th International Conference on World Academic of Science, Engineering and Technology, Edinburgh, Scotland, UK., June, 15-16, 2017. p.872-875.

9)  Wongkittirungrueang, Sawitree. (2019). Effects of Tales as Models Toward to Reduce the Behaviors of Student with Autism Spectrum Disorder (ASD). IRC 2019: International Research Conference Contributions to ICDEPSE 2019: the 21st International Conference on Different Educational Programs in Special Education. New York, USA., April, 22-23, 2019. p.1034-1038.

4.ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ

1)  สาวิตรี รุญเจริญ. (2548). แบบฝึกภาษาไทยระดับประถมศึกษา. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ฐานข้อมูลเอกสาร: ISBN: 974-284-823-8.

2) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2554). Inclusive Education and Special Education. คลังนานาวิทยา. ขอนแก่น.

3)  สาวิตรี วงศ์กิติรุ่งเรือง. (2562). แบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานภาษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น.         93 หน้า: ภาพประกอบ.

 

แสดงน้อยลง

อาจารย์วันชัย จันทการกุล

ตำแหน่ง : อาจารย์ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา :

ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอนพลศึกษา)

ความเชี่ยวชาญ :
  • ธาราพลานามัย
  • กิจกรรมทางกาย

โทรศัพท์ : 086-6512685

อีเมล์ : Saveninone71@gmail.com

อาจารย์จรินทร์ บุญสุชาติ

ตำแหน่ง : อาจารย์

วุฒิการศึกษา :

ศษ.ม.(จิตวิทยาการให้คำปรึกษา)

ความเชี่ยวชาญ :

โทรศัพท์ : 081-6622948

อีเมล์ : Rinvi99@hotmail.com

อาจารย์ชินอนงค์ ประชุมชิด

ตำแหน่ง : อาจารย์

วุฒิการศึกษา :

ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ)

ความเชี่ยวชาญ :

โทรศัพท์ : 080-4366345

อีเมล์ : Pangpimp@gmail.com

อาจารย์ชนาดา อรศรี

ตำแหน่ง : อาจารย์

วุฒิการศึกษา :

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

ความเชี่ยวชาญ :

Physical​ ​Therapy​ in Pediatric​

โทรศัพท์ : 097-9219926

อีเมล์ : Chanada.pt@gmail.com

ดูผลงานวิชาการ

2012-2015 Bachelor degree of Science (Physical Therapy) Department of Physical Therapy, Faculty of Associated Medical Sciences, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand
Senior project: A comparison of 9-square exercise and conventional balance exercise on balance in older women.

2016-2018 Master degree of Science (Physical Therapy) Department of Physical Therapy, Faculty of Associated Medical Sciences, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand
Thesis: Relationship between severity and impact of drooling

แสดงน้อยลง

อาจารย์กฤษณพงษ์ หรัญรัตน์

ตำแหน่ง : อาจารย์

วุฒิการศึกษา :

ครุศาสตรบัญฑิต (ค.บ. 5 ปี)

ความเชี่ยวชาญ :

โทรศัพท์ : 087-5468687

อีเมล์ : kissanapong.bass@gmail.com

ผู้ช่วยอาจารย์อลิสา อุปัญญ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์

วุฒิการศึกษา :

ครุศาสตรบัญฑิต (ค.บ. 5 ปี)

ความเชี่ยวชาญ :

โทรศัพท์ : 0922654380

อีเมล์ : alisaupun@gmail.com

ผู้ช่วยอาจารย์จิตรา โซ่เมืองเเซะ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์

วุฒิการศึกษา :

ครุศาสตรบัญฑิต (ค.บ. 5 ปี)

ความเชี่ยวชาญ :

โทรศัพท์ : 080-4130789

อีเมล์ : Kaugung789@gmail.com

นางจุลาวัลย์ ทาเภา

ตำแหน่ง : เเม่บ้าน

วุฒิการศึกษา :

สส.บ.สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ :

โทรศัพท์ : 080-7564093

อีเมล์ :

นายสุรพล จันทร์อ่อน

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ

วุฒิการศึกษา :

ปวส.

ความเชี่ยวชาญ :

โทรศัพท์ : 089-7107851

อีเมล์ :


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


ตุลาคม
30
2563
30 ตุลาคม 2563 ปิดภาคเรียนที่1/2563
เวลา : 20:00:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
พฤศจิกายน
9
2563
9 พฤศจิกายน 2563 เปิดภาคเรียนที่2/2563
เวลา : 08:30:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 456
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 3,527
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 18,134
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 845,253