ข้อมูลบุคลากร

รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ

ตำแหน่ง : คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ความเชี่ยวชาญ :

โทรศัพท์ :

อีเมล์ :

ผลงาน :

อาจารย์ปริศนา อานจำปา

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ

วุฒิการศึกษา :

ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ)

ความเชี่ยวชาญ :

โทรศัพท์ : 081-2628688

อีเมล์ : Prisana0109@gmail.com

ผลงาน :

อาจารย์พรมณี หาญหัก

ตำแหน่ง : ผู้ช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯฝ่ายบริหาร และพัฒนาบุคคล

วุฒิการศึกษา :

ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ)

ความเชี่ยวชาญ :

โทรศัพท์ : 089-2835655

อีเมล์ : Hpronm@kku.ac.th

ผลงาน :

อาจารย์เบญจมาภรณ์ ช้อยเครือ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย

วุฒิการศึกษา :

ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)

ความเชี่ยวชาญ :

โทรศัพท์ : 081-2612826

อีเมล์ : Ben_rdcai@yahoo.com

ผลงาน :

อาจารย์อาพร ตรีสูน

ตำแหน่ง : ผู้ช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

วุฒิการศึกษา :

ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ)

ความเชี่ยวชาญ :

โทรศัพท์ : 085-4550785

อีเมล์ : Sanmee_kku@yahoo.com

ผลงาน :

อาจารย์ฤกษ์ สุวรรณฉาย

ตำแหน่ง : ผู้ช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ฝ่ายพัฒนาผู้เรียนและองค์กรสัมพันธ์

วุฒิการศึกษา :

ศษ.บ (พลศึกษา), ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอนพลศึกษา)

ความเชี่ยวชาญ :

พลศึกษาบำบัดในบุคคลออทิสติก, กิจกรรมนันทนาการในเด็กพิเศษ

โทรศัพท์ : 084-3939884

อีเมล์ : Pumpkin_pe9@hotmail.com

ผลงาน :

อาจารย์ศักดาเดช สิงคิบุตร

ตำแหน่ง : อาจารย์

วุฒิการศึกษา :

ศษ.บ (พลศึกษา),ศษ.ม.(จิตวิทยาการให้คำปรึกษา)

ความเชี่ยวชาญ :

อาชาบำบัดสำหร้ับบุคคลออทิสติก, พลศึกษาบำบัดสำหรับบุคคลออทิสติก

โทรศัพท์ : 0817171295

อีเมล์ : sakda93@gmail.com

ผลงาน :

วิจัย

อาจารย์ปิยะมาศ ศิลาแยง

ตำแหน่ง : อาจารย์

วุฒิการศึกษา :

คบ.(ช่างอุตสาหกรรม)

ความเชี่ยวชาญ :

โทรศัพท์ : 095-1395535

อีเมล์ : Piyamassi@kku.ac.th

ผลงาน :

อาจารย์ระพีพรรณ คำงาม

ตำแหน่ง : อาจารย์

วุฒิการศึกษา :

ศษ.ม.(การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)

ความเชี่ยวชาญ :

โทรศัพท์ : 089-4161715

อีเมล์ : Repee_1975@hotmail.com

ผลงาน :

อาจารย์เจริญขวัญ ศรีพันธ์ชาติ

ตำแหน่ง : อาจารย์

วุฒิการศึกษา :

ศษ.บ (สาขาการศึกษาพิเศษ), ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ)

ความเชี่ยวชาญ :

การสอนทักษะการดำรงชีวิตประจำวันในเด็กออทิสติก

โทรศัพท์ : 063-9549450

อีเมล์ : Jaromo@kku.ac.th

ผลงาน :

อาจารย์อรจิรา จะแรมรัมย์

ตำแหน่ง : อาจารย์

วุฒิการศึกษา :

ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)

ความเชี่ยวชาญ :

โทรศัพท์ : 081-5745452

อีเมล์ : Ornjira21@gmail.com

ผลงาน :

อาจารย์สาวิตรี วงศ์กิติรุ่งเรือง

ตำแหน่ง : อาจารย์ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา :

ศษ.บ, ศษ.ม.(การศึกษาประถมศึกษา)

ความเชี่ยวชาญ :

โทรศัพท์ : 081-5454218

อีเมล์ : rsawit@kku.ac.th

ผลงาน :

อาจารย์วันชัย จันทการกุล

ตำแหน่ง : อาจารย์ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา :

ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอนพลศึกษา)

ความเชี่ยวชาญ :
  • ธาราพลานามัย
  • กิจกรรมทางกาย

โทรศัพท์ : 086-6512685

อีเมล์ : Saveninone71@gmail.com

ผลงาน :

อาจารย์จรินทร์ บุญสุชาติ

ตำแหน่ง : อาจารย์

วุฒิการศึกษา :

ศษ.ม.(จิตวิทยาการให้คำปรึกษา)

ความเชี่ยวชาญ :

โทรศัพท์ : 081-6622948

อีเมล์ : Rinvi99@hotmail.com

ผลงาน :

อาจารย์ชินอนงค์ ประชุมชิด

ตำแหน่ง : อาจารย์

วุฒิการศึกษา :

ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ)

ความเชี่ยวชาญ :

โทรศัพท์ : 080-4366345

อีเมล์ : Pangpimp@gmail.com

ผลงาน :

อาจารย์ชนาดา อรศรี

ตำแหน่ง : อาจารย์

วุฒิการศึกษา :

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

ความเชี่ยวชาญ :

Physical​ ​Therapy​ in Pediatric​

โทรศัพท์ : 097-9219926

อีเมล์ : Chanada.pt@gmail.com

ผลงาน :

2012-2015 Bachelor degree of Science (Physical Therapy) Department of Physical Therapy, Faculty of Associated Medical Sciences, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand
Senior project: A comparison of 9-square exercise and conventional balance exercise on balance in older women.

2016-2018 Master degree of Science (Physical Therapy) Department of Physical Therapy, Faculty of Associated Medical Sciences, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand
Thesis: Relationship between severity and impact of drooling

อาจารย์กฤษณพงษ์ หรัญรัตน์

ตำแหน่ง : อาจารย์

วุฒิการศึกษา :

ครุศาสตรบัญฑิต (ค.บ. 5 ปี)

ความเชี่ยวชาญ :

โทรศัพท์ : 087-5468687

อีเมล์ : kissanapong.bass@gmail.com

ผลงาน :

ผู้ช่วยอาจารย์อลิสา อุปัญญ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์

วุฒิการศึกษา :

ครุศาสตรบัญฑิต (ค.บ. 5 ปี)

ความเชี่ยวชาญ :

โทรศัพท์ : 0922654380

อีเมล์ : alisaupun@gmail.com

ผลงาน :

ผู้ช่วยอาจารย์จิตรา โซ่เมืองเเซะ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์

วุฒิการศึกษา :

ครุศาสตรบัญฑิต (ค.บ. 5 ปี)

ความเชี่ยวชาญ :

โทรศัพท์ : 080-4130789

อีเมล์ : Kaugung789@gmail.com

ผลงาน :

นางสาวหฤทัย ชัยโทนุย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วุฒิการศึกษา :

วทบ.

ความเชี่ยวชาญ :

โทรศัพท์ : 099-4609171

อีเมล์ : Haluethai.c@gmail.com

ผลงาน :

นางจุลาวัลย์ ทาเภา

ตำแหน่ง : เเม่บ้าน

วุฒิการศึกษา :

สส.บ.สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ :

โทรศัพท์ : 080-7564093

อีเมล์ :

ผลงาน :

นายสุรพล จันทร์อ่อน

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ

วุฒิการศึกษา :

ปวส.

ความเชี่ยวชาญ :

โทรศัพท์ : 089-7107851

อีเมล์ :

ผลงาน :


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


มกราคม
30
2563
30 ม.ค.63 กิจกรรมทัศนศึกษา งานเกษตรภาคอีสานประจำปี2563
เวลา : 09:00:00
สถานที่ : อุทธยานเกษตร มข.
มกราคม
31
2563
6 กุมภาพันธ์ 2563 “กิจกรรมออทิสติกเกมส์”
เวลา : 07:00:00
สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์ ร.ร.สาธิตมข.มอดินแดง
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 187
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 4,031
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 12,593
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 730,177